Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus patinelam nurrantinre avasanatteate lantanile vyaparikalute kendram enna nilakk samudra vyavasayattin avasyakata vardhiccu. 1680-kalute avasanattil edverd leayd oru keaphi has turannu. kappal vyavasayattil kaksikalkkum kappalukalkkumeappam kaccavatakkarkkum, attaram sanrambhannalkkuventi tayyarakkan agrahikkunnavarkkum kaccavatam natattunna sthalamayi mari. i anapacarika arambham lantan in lantan, niravadhi anubandha sipping insurans kampanikal tutanniya insurans markkarrukalilekk mari. adya laiph insurans pealisikal patinettam nurrantinre adyattil untayi. 1706 l vilyam talbeatt, sar teamas alan ennivar sthapitamaya oru permarrval asvarans ophisinre amikkabil seasairri ayirunnu laiph insurans ophis. 1778 l edved reav mearas laivs and sarvaivavejiyattinmel seasairri phear ikvirrirr asarans sthapiccu. leakattile adyatte myucval insurar, kutate “laiph insurans skimukal ellam atisthanamakkiyulla adhunika laiph sreatasukalute atisthana” “marananatapatikal” atisthanamakkiyulla prayapurttiyaya primiyannalute munganana. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi 19 am nurrantinre avasanattil “apakatam insurans” nilavil vannu. [10] apakatattettutarnn insurans erppetuttunna adyatte kampaniyan reyilve pasers’s asurans kampani, 1848 l inglantile adhunika reyilve sanvidhanattil untakunna marananirakk vard’dhiccuvarunnatinayi insvarans sthapiccatan. patteanpatam nurrantinre avasanatteate reagam, vard’dhakyam ennivaykketire gavanmenrukal desiya insurans paripatikal arambhiccu. 1840 kalil tanne arambhicca prasya, sakseani ennivayilulla ksemaparipatikalute paramparyattilan jarm’mani nirmiccat. 1880 kalil cansalar ottea vean bismarkk vardhakyakala pensanukalum, apakata insurans, areagyapariraksayum jarm’maniyute ksema sanvidhanattinre atittarayayi avatarippiccu. 1111 brittanil vipulamaya oru niyamanirmanam libaral gavanmenr 1911 nasanal insurans akt akki. it asukham, tealilillayma ennivaykketirayi insuransinre adya pankalitta vyavasthaye brittis varkking klas’sukalkk nalki. [13] rantam leaka mahayud’dham bevidjd rippeartt svadhinattil vannappeal, i adhunika ksemarastram rupavatkariccu. Perihal Perkembangan Asuransi